Γλωσσάρι


ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αέτωμα

ο τριγωνικός χώρος που σχηματίζεται από τη στέγη στις δύο στενές πλευρές του ναού

Ακρωτήριο

γλυπτό που στολίζει κάθε μία από τις τρεις κορυφές του αετώματος

Βωμός

το μέρος όπου συγκεντρώνονταν οι πιστοί για να επικοινωνήσουν με το θεό, να παρακολουθήσουν τις θυσίες και να δώσουν τις προσφορές τους.

Γείσο οριζόντιο

το τμήμα του ναού που προεξέχει πάνω από τη ζωφόρο, έτσι ώστε να προστατεύει αυτήν και το επιστύλιο από τα νερά της βροχής.

Γείσο καταέτιο

οριοθετεί τις κεκλιμένες πλευρές των δύο τριγωνικών αετωμάτων που σχηματίζει η δίρριχτη στέγη

Επιγραφή

μαρμάρινη στήλη με χαραγμένα κείμενα

Επίκρανο

επίστεψη των παραστάδων ανάλογη με τα κιονόκρανα στους κίονες

Επιστύλιο

στοιχείο του ναού που βρίσκεται πάνω από τους κίονες και τους συνδέει. Αποτελείται από τρία παράλληλα τοποθετημένα κομμάτια.

Ζωφόρος Δωρική

η ζώνη που βρίσκεται πάνω από το επιστύλιο και αποτελείται από τρίγλυφα και μετόπες που εναλλάσσονται.

Ζωφόρος Ιωνική

η συνεχής ζώνη που βρίσκεται πάνω από το επιστύλιο και διακοσμείται με ανάγλυφες παραστάσεις..

Θριγκός

το τμήμα του ναού που βρίσκεται επάνω από τους κίονες κι αποτελείται από το επιστύλιο, τη ζωφόρο και το γείσο

Κίονας

κολόνα με κορμό και κιονόκρανο που επαναλαμβάνεται σε σειρά γύρω από τον κυρίως ναό.

Κιονοστοιχία

σειρά κιόνων, όπου οι κίονες έχουν σχεδόν πάντα ίσες αποστάσεις μεταξύ τους

Κρηπίδα

η βάση του ναού που αποτελείται από τρεις βαθμίδες/σκαλοπάτια.

Κυμάτιο

γραμμικό ανάγλυφο, οριζόντιο συνήθως στοιχείο που είχαν σκοπό να διαρθρώνουν αρμονικά τις επιφάνειες των προσόψεων. Aνάλογα με τη διακόσμησή τους διακρίνονται σε τρία είδη: δωρικά, ιωνικά και λέσβια.

Μετόπη

τετράγωνη πλάκα με ανάγλυφη διακόσμηση που εναλλάσσεται με τα τρίγλυφα, πάνω από το επιστύλιο.

Παραστάδα

η προέκταση/απόληξη των πλάγιων τοίχων του κυρίως ναού στην πρόσοψή του

Πρόσοψη

η κύρια (μπροστινή) πλευρά ενός κτηρίου

Πτερό-Περίσταση

περιμετρική στοά από κιονοστοιχίες στις τέσσερις πλευρές του ναού

Σηκός

ο κυρίως ναός, η κλειστή αίθουσα όπου στεγαζόταν το άγαλμα του θεού ή της θεάς

Σίμη

βρίσκεται επάνω από τα καταέτια γείσα και εμποδίζει να πέφτουν τα νερά της στέγης προς το αέτωμα.

Στυλοβάτης

το ανώτερο σκαλοπάτι της βάσης/κρηπίδας του ναού επάνω στο οποίο πατούν οι κίονες.

Τρίγλυφο

στοιχείο του ναού με τρεις κάθετες αυλακώσεις που εναλλάσσεται με τις μετόπες πάνω από το επιστύλιο

Φάτνωμα

τετράγωνη πλάκα με βάθυνση που τοποθετείται για την κάλυψη της οροφής